انجمن رمز ایران
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۱ مرداد
آیین نامه دانشجوئی

آئین نامه تشکیل شاخه دانشجوئی انجمن رمز ایران در موسسات آموزشی- پژوهشی کشور

ماده 1- نام

نام کامل شاخه دانشجوئی "شاخه دانشجوئی انجمن رمز ایران در دانشگاه............." خواهد بود که در این آئین نامه به اختصار شاخه دانشجوئی نامیده می شود.

ماده 2- هدف

هدف از تشکیل شاخه دانشجوئی انجمن رمز ایران، جذب، تشویق و هدایت دانشجویان علاقمند به انجام فعالیت‌های علمی مرتبط با اهداف انجمن رمز ایران در موسسات آموزشی و پژوهشی کشور می‌باشد.

ماده 3- عضویت

کلیه دانشجویان علاقمند که شرایط عضویت دانشجوئی انجمن رمز ایران را داشته باشند می توانند به عضویت شاخه دانشجوئی انجمن در دانشگاه محل تحصیل خود درآیند. عضویت در شاخه دانشجوئی منوط به احراز شرایط عضویت دانشجوئی انجمن رمز ایران است.

ماده 4- نماینده انجمن رمز ایران

4-1- برای تشکیل شاخه دانشجوئی لازم است یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه با عضویت پیوسته انجمن رمز ایران به عنوان نماینده انجمن حضور داشته و مسئولیت نمایندگی انجمن را در دانشگاه بپذیرد. حکم نمایندگی انجمن رمز ایران در هر دانشگاه به پیشنهاد کمیته علمی انجمن، تصویب شورای اجرایی انجمن و با امضاء رئیس انجمن رمز ایران به مدت 2 سال صادر می گردد.

ماده 5- شورای اجرائی شاخه دانشجویی

5-1- اجرای کلیه امور شاخه دانشجوئی در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن رمز ایران توسط شورای اجرائی شاخه شامل رئیس، دبیر و 3 نفر عضو و با نظارت نماینده انجمن رمز ایران انجام می‌شود.

5-2- اعضاء شورای اجرائی شاخه دانشجویی هر ساله در ابتدای سال تحصیلی و برای مدت یک سال، با رای مخفی اعضاء شاخه انتخاب می‌شوند. افراد شورای اجرایی شاخه دانشجویی یک دانشگاه باید دانشجوی آن دانشگاه باشند.

5-3- انتخابات 5 نفر عضو شورای اجرائی شاخه دانشجویی، زیر نظر هیئتی متشکل از نمایندگان کمیته ارتباطات، کمیته علمی ونماینده انجمن در دانشگاه برگزار می‌شود.

5-4- در اولین جلسه شورای اجرائی، انتخابات داخلی شورا جهت انتخاب رئیس و دبیر انجام می‌شود. حکم ریاست شاخه دانشجوئی با اطلاع و هماهنگی شورای اجرایی انجمن رمز ایران و توسط رئیس انجمن صادر می‌گردد.

5-55- تا انتخاب شورای اجرائی بعدی، شورای اجرائی سابق به کار خود ادامه خواهد داد

ماده 6- وظایفاعضاء شورای اجرائی شاخه دانشجویی

6-1- هدایت و مدیریت فعالیت‌های شاخه بر طبق موازین قانونی و ضوابط انجمن رمز ایران بعهده رئیس شورا می باشد. حضور نماینده انجمن در جلسات منجر به تصمیمات تعهدآور برای انجمن رمز ایران الزامی است. رئیس می‌تواند انجام بخشی از وظایف خود را به یکی از اعضای شورا به عنوان دبیر محول نماید اما در هر حال مسئولیت امور شاخه بعهده رئیس خواهد بود.

6-2- در غیاب رئیس، دبیر شورا مسئولیت برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات شورا را بعهده خواهد داشت. بعلاوه دریافت حق عضویت سالانه اعضاء و تنظیم دفاتر مالی شاخه نیز بعهده دبیر است.

6-3- دبیر شورا مسئولیت تنظیم دستور کار و تهیه صورت جلسات شورا را بعهده دارد. همچنین تهیه گزارش فعالیت های سالانه شاخه برای ارائه در جلسه انتخابات سالانه توسط دبیر شورا انجام می شود. این گزارش با تایید رئیس در اختیار نماینده انجمن قرار می گیرد تا از طریق ایشان برای انجمن رمز ایران ارسال شود.

6-4- برنامه و بودجه سالانه شاخه برای انجام فعالیت های مورد نظر توسط رئیس شورا تنظیم شده و با تأیید نماینده انجمن به خزانه داری انجمن رمز ایران تسلیم می شود تا مراحل تصویب برنامه و تخصیص بودجه مصوب از سوی انجمن انجام شود. بودجه تخصیص یافته برای اجرای برنامه های مصوب شاخه با نظارت نماینده انجمن رمز ایران قابل هزینه خواهد بود. مسئولیت ارائه گزارش مالی فعالیت های شاخه در جلسه انتخابات سالیانه بعهده معاون شورا است. و مسئولیت صحت هزینه کرد امور مالی شاخه بعهده رئیس شاخه می باشد.

ماده 7- کمیته‌های کاری

7-1- شورای اجرائی شاخه دانشجویی می‌تواند جهت پیشبرد اهداف، برنامه‌ریزی و پیگیری امور اجرائی، کمیته‌های زیر را از میان اعضاء شاخه تشکیل دهد:

• کمیته آموزشی و پژوهشی

• کمیته اجرایی

تبصره : شورای اجراییشاخه می‌تواند بنا به ضرورت نسبت به ایجاد کمیته‌های جدید و یا ادغام کمیته‌هایموجود اقدام نماید.

ماده 8- شورای هماهنگی

8-1- شورای هماهنگی شاخه متشکل از شورای اجرائی و مسئولین کمیته‌های کاری شاخه است که به ریاست رئیس شورای اجرایی شاخه و حداقل هر 3 ماه یکبار تشکیل می‌شود و وظیفه آن اجرای هماهنگ برنامه‌های مصوب شاخه می‌باشد.

ماده 9- فعالیت های شاخه

9-1- برنامه های شاخه باید در آغاز هر دوره و حداکثر تا دو هفته پس از انتخابات به شورای اجرائی انجمن رمز ایران ارائه گردد. در صورتیکه پس از یک ماه از ارائه برنامه به شورای اجرائی انجمن نظری از طرف شورای اجرائی صادر نشد، برنامه مصوب تلقی می گردد. فعالیت های شاخه در طی سال در راستای برنامه های تصویب شده خواهد بود.

9-22- شاخه دانشجوئی می تواند بر حسب مورد در زمینه های زیر و یا زمینه های مشابه فعالیت نماید:

• برگزاری جلسات سخنرانی علمی، توجیهی و کارگاه های آموزشی

• برگزاری همایش های دانشجوئی انجمن رمز ایران

• تشکیل گروه های کاری برای انجام پروژه های دانشجوئی

• برگزاری بازدید های علمی برای اعضاء

• هماهنگی برای تسهیل شرکت اعضاء در کنفرانس های مربوط به رمز و امنیت

• برگزاری مسابقات علمی مختلف در حوزه کار انجمن

• تهیه و ارسال گزارشات، مقالات و مطالب علمی مناسب جهت چاپ در نشریات انجمن رمز ایران

• تهیه مطالب قابل انتشار از طریق وب‌گاه و نشریات انجمن رمز ایران

ماده 10- نظارت بر فعالیت‌های شاخه و حمایتانجمن رمز ایران

10-1- فعالیت‌های شاخه دانشجوئی تحت نظارت کلی انجمن رمز ایران صورت می‌پذیرد و نظارت نماینده انجمن بر نحوه انجام امور جاری آن ضروری می‌باشد. گزارش فعالیت‌های شاخه هر شش ماه یکبار به شورای اجرایی انجمن رمز ایران منعکس خواهد شد.

10-22- حمایت انجمن رمز ایران از فعالیت‌های شاخه به شکل های زیر انجام می شود:

• جلب حمایت دانشگاه برای تخصیص فضای انجام کار

• ارائه مشاوره های علمی از طریق کمیته علمی انجمن

• دعوت از سخنرانان مورد نظر برای حضور در برنامه‌های شاخه

• تخصیص بودجه براساس برنامه پیشنهادی شاخه

• هماهنگی و حمایت از برگزاری همایش‌های دانشجوئی

• انتشار نتایج مطالعات، تحقیقات و فعالیت‌های علمی اعضای شاخه از طریق رسانه‌های مربوط به انجمن

• سایر موارد مصوب در شورای اجرائی انجمن رمز ایران

ماده 11- جلسات مشترک و ارتباط با انجمن رمزایران

به منظور هماهنگی فعالیت‌های قابل انجام توسط شاخه‌های دانشجوی و تبیین ساست‌ها و برنامه‌های انجمن و اطلاع از نظرات اعضاء شاخه‌ها، بنا به نیاز و حداقل سالی یکبار جلسات مشترک بین شورای اجرایی انجمن رمز ایران و شورای اجرایی شاخه‌ها و با حضور نمایندگان انجمن در دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

ماده 12-این آئین نامه در 12 ماده در تاریخ 14/4/1385 به تصویب شورای اجرائی انجمن رمز ایران رسید که در مقاطع لازم از سوی شورای اجرائی قابل بازنگری است.

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/03
تعداد بازدید:
2038
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal