شورای اجرایی

شورای اجرایی دوره هشتم

1399-02-30

آقای دکتر محمدرضا عارف

آقای دکتر محمود سلماسی ­زاده

آقای دکتر جواد شیخ ­زادگان

آقای دکتر رسول جلیلی

شورای اجرایی دوره نهم

1399-02-30

آقای دکتر محمدرضا عارف

آقای مهندس حبیب رستمی

آقای مهندس محسن رمضان یارندی

آقای دکتر بهروز ترک لادانی

شورای اجرایی دوره هفتم

1399-02-30

آقای دکتر رسول جلیلی

آقای دکتر محمود سلماسی ­زاده

آقای دکتر جواد شیخ ­زادگان

آقای دکتر مهدی برنجکوب

شورای اجرایی دوره ششم

1399-02-30

آقای دکتر محمدرضا عارف

آقای دکتر محمود سلماسی­ زاده

آقای مهندس محسن رمضان یارندی

شورای اجرایی دوره پنجم

1399-02-29

آقای دکتر محمدرضا عارف

آقای دکتر جواد شیخ­ زادگان

آقای مهندس محسن رمضان یارندی

آقای دکتر رسول جلیلی

شورای اجرایی دوره چهارم

1399-02-29

آقای دکتر محمدرضا عارف

آقای مهندس حبیب رستمی

آقای مهندس محسن رمضان یارندی

آقای دکتر رسول جلیلی

شورای اجرایی دوره سوم

1399-02-29

آقای دکتر حسین ثامتی

آقای مهندس مجتبی جعفری

آقای دکتر جواد شیخ­ زادگان

آقای دکتر محمود سلماسی­ زاده

شورای اجرایی دوره دوم

1399-02-29

دکتر محمدرضا عارف

دکتر حسین ثامتی

دکتر جواد شیخ‌زادگان

دکتر محمود سلماسی‌زاده

شورای اجرایی دوره یکم

1399-02-29

دکتر محمدرضا عارف

دکتر حسین ثامتی

دکتر جواد شیخ‌زادگان

دکتر مهدی برنجکوب