کمیته

resfahani at ihu.ac.ir

کارگروه امنیت سامانه های کنترل صنعتی

1399-07-08
آقای دکتر رضا اصفهانی
hrostami at jdsharif.ac.ir

کمیته مطالعات راهبردی - کارگروه مطالعات راهبردی

1399-02-22
آقای مهندس حبیب رستمی
mohajer at sharif dot edu

کارگروه واژه‌گزینی رمزشناسی و افتا

1399-02-16
آقای مهندس جواد مهاجری
hodajannati at gmail dot com

کمیته شاخه های دانشجویی

1398-09-13
خانم دکتر هدی جنتی
karimi at teminvestco dot com

کمیته ارتباطات

1398-09-13
آقای مهندس علیرضا کریمی
nbagheri at srttu dot edu

کمیته دبیرخانه دائمی کنفرانس های انجمن

1398-09-13
آقای دکتر نصور باقری
h_soleimany at sbu.ac.ir

کمیته روابط بین الملل

1398-09-13
آقای دکتر هادی سلیمانی
dorri at modares.ac.ir

کمیته علمی

1398-05-31
آقای دکتر صادق دری نوگورانی
habibi at saafta dot ir

کمیته فناوری و صنعت

1398-05-31
آقای مهندس هاشم حبیبی
tafazoli at itrc.ac.ir

کمیته مطالعات راهبردی - کارگروه برنامه ریزی و نظارت

1398-05-31
خانم دکتر طلا تفضلی