برگزاری کنفرانسهای سالانه و بین المللی در زمینه امنیت و رمزنگاری