شورای اجرایی دوره یکم

دکتر محمدرضا عارف

دکتر حسین ثامتی

دکتر جواد شیخ‌زادگان

دکتر مهدی برنجکوب

دکتر بابک صادقیان

دکتر محمود سلماسی‌زاده

مهندس کامبیز قدس

مهندس مسعود رجایی

دکتر محمود دخیل‌علیان

دسته بندی