شورای اجرایی دوره دوم

دکتر محمدرضا عارف

دکتر حسین ثامتی

دکتر جواد شیخ‌زادگان

دکتر محمود سلماسی‌زاده

دکتر مهدی برنجکوب

مهندس حبیب رستمی

مهندس کامبیز قدس

دکتر بابک صادقیان

مهندس فرید زرین خط

داود رضایی‌پور

محمود دخیل‌علیان

دسته بندی