شورای اجرایی دوره سوم

آقای دکتر حسین ثامتی

آقای مهندس مجتبی جعفری

آقای دکتر جواد شیخ­ زادگان

آقای دکتر محمود سلماسی­ زاده

آقای دکتر فرامرز هندسی

آقای مهندس حبیب رستمی

آقای دکتر مجید سلیمانی ­پور

خانم مهندس طلا تفضلی

آقای دکتر شهریار پورآذین

آقای مهندس کامبیز قدس

آقای داود رضایی ­پور

دسته بندی