شورای اجرایی دوره هشتم

آقای دکتر محمدرضا عارف

آقای دکتر محمود سلماسی ­زاده

آقای دکتر جواد شیخ ­زادگان

آقای دکتر رسول جلیلی

آقای دکتر بهروز ترک لادانی

خانم دکتر ترانه اقلیدس

آقای دکتر محمودرضا هاشمی

آقای دکتر محمود احمدیان عطاری

آقای دکتر عبدالرسول میرقدری

آقای مهندس محسن رمضان یارندی

آقای مهندس سید مرتضی مهدوی

دسته بندی