سمینارها

سمینار هم اندیشی تخصصی محدود

سمینار هم اندیشی تخصصی محدود

1398-11-21

جهت تست می باشد جهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدجهت تست می باشدر

سمینار هم اندیشی

سمینار تستی می باشد

1398-11-21

سمینار تستی می باشد سمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشدسمینار تستی می باشد

گزارش برگزاری اولین نشست هم‌اندیشی انجمن در سال 99

1398-10-09

اولین نشست هم ­اندیشی اعضای انجمن رمز ایران، چهارشنبه دوازدهم شهریورماه، ساعت 17 تا 19 به صورت مجازی  با استفاده از سامانه ایرانی اسکای­ روم برگزار شد. این نشست همچنین به صورت زنده از سایت انجمن رمز ایران و صفحه اینستاگرام انجمن پخش ­شد.